Algemene Voorwaarden(De volgende Algemene Voorwaarden bevatten informative over uw wettelijke rechten zoals bepaald in het verdrag over overeenkomsten op afstand en e-commerce)

1. Identiteit van de onderneming en rijkwijdte

1.1 Brunobed.nl wordt geëxploiteerd door Bruno Interior GmbH in Berlijn
1.2 Het contract wordt afgesloten met (hierna te noemen verkoper): Bruno Interior GmbH, Brunnenstr. 191, 10119 Berlin.
1.3 Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van de verkoper, als onderdeel van de webshop, vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden.


2. Taal van het contract

Het contract is in het Nederlands.


3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De presentatie van de producten in onze webshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om te bestellen. Fouten onder voorbehoud.
3.2 Door te klikken op de knop [Nu kopen] maakt u een bindende opdracht voor de op de bestelpagina vermelde goederen. De koopovereenkomst wordt gesloten wanneer de verkoper uw bestelling met een orderbevestiging accepteert via e-mail direct na ontvangst van uw bestelling.


4. Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (zie bijlage onderaan deze Algemene Voorwaarden). Een mail naar support@brunobed.nl is echter ook voldoende. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.4 De verkoper dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de teruggestuurde matras het geld over te maken naar de klant.
4.5 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.


5. Kosten in geval van herroeping

5.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de verkoper de kosten dragen. De consument kan dus kosteloos het product terugsturen.
5.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


6. Uitsluiting herroepping

6.1 De verkoper kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


7. Belangrijke mededelingen

De goederen die op www.brunobed.nl worden getoond in de vorm van digitale foto’s zijn werkelijk bestaande producten. Kleine afwijkingen tussen representatie en werkelijkheid vormen geen gebreken van de bestelde goederen.


8. Levering

8.1 De verzending zal worden verzorgd door DHL of per transporteur. Het transportrisico wordt door de verkoper gedragen. De levering wordt alleen verzorgd voor de EU-landen.
8.2 Levering zal plaatsvinden binnen 2-4 werkdagen na betaling naar het verzendadres dat door de klant is opgegeven, afhankelijk van de lading en de plaats van levering.


9. Prijzen en verzendkosten

9.1 De op het moment van bestelling opgegeven prijzen gelden. Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten.
9.2 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten toegerekend aan de klant.


10. Betaling

10.1 De volgende betalingsmogelijkheden worden aangeboden: iDeal, Paypal en CreditCard
10.2 Alle betalingen en kredieten worden verwerkt in EURO.
10.3 De factuur die u ontvangt bij de levering van de goederen is in de vorm van papier.


11. Conformiteit en Garantie

11.1 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
11.2 Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.
11.3 Brunobed.nl biedt een garantie van 8 jaar op de via www.brunobed.nl verkochte matrassen. Om aanspraak te maken op de garantie, dient de klant het originele aankoop bewijs te kunnen tonen.
11.4 In geval van een tekortkoming aan het product, dat niet voortkomt uit onredelijk gebruik door de klant, maar aanwijsbaar een tekortkoming is van de verkoper of fabrikant, zal de verkoper instaan voor kosteloos hertel (indien mogelijk) of vervanging.


12. Eigendomsvoorbehoud
Tot de volledige betaling voltrokken is blijven de goederen eigendom van de verkoper.

Laatst bijgewerkt op: 05-2015